Zaštita od požara

 • Pregled i ispitivanja el. instalacija (ZDN) i gromobranskih instalacija,
 • Obuku i provjeru znanja svih zaposlenika iz oblasti zaštite od požara,
 • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite od požara za rukovanje lakozapaljivim tečnostima i gasovima u prometu (LZT),
 • Izrada općih akata iz oblasti zaštite od požara (pravilnik zaštite od požara, program mjera zaštite od požara, program obrazovanja zaposlenika iz oblasti zaštite od požara, evidencije iz oblasti zaštite od požara),
 • Izrada Planova zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od eksplozije,
 • Izrada Planova evakuacije,
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara,
 • Izrada Razvrstavanja građevina u određene kategorije ugroženosti od požara,
 • Pregled tehničke dokumentacije (stručna ocjena na projektnu dokumentaciju sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara),
 • Izrada uputstava iz oblasti zaštite od požara,
 • Periodični/šestomjesečni pregled ispravnosti i funkcionalnosti aparata za početno gašenje požara,
 • Periodični/šestomjesečni pregled ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu i gašenje požara,
 • Periodično/šestomjesečno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže
WordPress Image Lightbox