Projekti

 • Izrada Elaborata zaštite na radu.
 • Izrada Elaborata o uređenju radilišta.
 • Izrada Planova zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od eksplozije,
 • Izrada idejnih rješenja, elaborata o pogodnosti lokacije,
 • Izrada Planova evakuacije,
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara,
 • Izrada Razvrstavanja građevina u određene kategorije ugroženosti od požara,
 • Pregled tehničke dokumentacije (stručna ocjena na projektnu dokumentaciju sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara i zaštite na radu),
 • Izrada Planova aktivnosti za izdavanje okolinske dozvole,
 • Izrada Zahtjeva za produženje okolinske dozvole,
 • Izrada Planova upravljanja otpadom,
 • Procjena uticaja na okoliš (izrada studija utjecaja na okoliš)
 • Izrada dokumenata zaštite okoliša (strategije, programi, planovi)
 • Savjetovanje i edukacija iz oblasti zaštite čovjekove okoline.
 • Izrada Elaborata zaštite okoliša
 • Projektovanje i nadzor na izvođenju instalacija u kojima su ugrađeni Ex uređaji,
 • Kontrola i revizija projekata
WordPress Image Lightbox